Waiau Elementary School

If you need to contact the school, please email: ContactWaiau@waiaues.k12.hi.us